Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni Nasıl Alınır?
Oturma İzni Nasıl Alınır?
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
İş Finansmanı
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Özel Yatırım Bölgeleri
Demografi ve İş Gücü
Düzenleme ve Denetleme Kurulları
Altyapı ve Lojistik
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Düzenleme ve Denetleme Kurulları 

Düzenleme ve denetleme kurulları, faal bir piyasa ekonomisinin gereksinimleri uyarınca farklı piyasa türlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi için oluşturulmuştur. Türkiye’deki önemli kuruluşlardan bazıları şunlardır: Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu.


1. Rekabet Kurumu

 

Rekabet Kurumu (RK) piyasalarda tam bir rekabet gerçekleştirilmesinden sorumludur. Rekabet Kurumu’nun temel sorumluluk ve yetkileri şunlardır:

 

a) Başvuru üzerine ya da kendi inisiyatifiyle, Rekabet Yasası’nda tanımlanmış olan faaliyetlere ve resmi işlemlere yönelik inceleme, soruşturma ve araştırmaları yürütmek; yasa ihlallerini önlemek için gerekli önlemleri almak ve idari düzenlemeleri uygulamak
b) Muafiyet taleplerini değerlendirmeye almak ve rekabeti bozabilecek uygun anlaşmalar için muafiyet belgesi vermek
c) Muafiyet kararlarına ve menfi tespit belgelerine konu olan piyasaları sürekli olarak izlemek ve söz konusu piyasalarda ya da ilgili tarafların konumlarında değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda bunlara ilişkin başvuruları yeniden değerlendirmek
d) Şirket birleşimleri ile devirlerini değerlendirmek ve belirlenen kriterlere göre bunlara onay vermek

 

www.rekabet.gov.tr


2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasını düzenlemekte ve denetlemektedir. Bu kurum, müşterilere yeterli miktarda kaliteli ve düşük maliyetli enerji kaynağının, güvenilir ve çevreyi koruyacak bir biçimde sağlanması için bağımsız hizmet vermektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun temel sorumlulukları şunlardır:

 

a) Elektrik, doğal gaz, benzin ve likit petrol gaz pazarlarını yasal olarak düzenlemek ve denetlemek
b) Rekabetçi bir ortam içinde; finansal açıdan canlı, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasası sağlamak

 

www.epdk.gov.tr

 

3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat sahiplerinin hak ve çıkarlarını garanti altına alır, bankaların düzenli ve güvenli olarak faaliyet göstermesi açısından risk teşkil edebilecek ya da ekonomiye zarar verebilecek her türlü faaliyeti ve işlemi önler ve kredi sisteminin verimli bir şekilde çalışmasını kolaylaştırır. Kurumun temel hedefleri şunlardır:

 

a) Bankacılık sektöründeki faaliyetlerin etkinliği ve rekabetçi niteliğini yükseltmek
b) Bankacılık sektörünün güvenilirliğini korumak
c) Bankacılık sektöründeki faaliyetlerin ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek
d) Bankacılık sektörünün istikrarını iyileştirmek
e) Mevduat sahiplerinin haklarını korumak

 

www.bddk.org.tr

 

4. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu

 

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’deki menkul kıymetler piyasasının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu bir kuruldur. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu, 19 yıldır, 1981 yılında yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kanunu’nun sağladığı yetkiye dayanarak, piyasaların düzenlenmesine ve sermaye piyasası araçları ile kurumlarının geliştirilmesine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’nun, piyasaların adil ve düzenli bir şekilde işleyebilmesine ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik çok çeşitli sorumlulukları vardır.

 

Söz konusu sorumlulukların öncelik sırası, piyasaların gelişme aşamalarına ve ülkenin ekonomik durumuna bağlı olarak zaman zaman değişmektedir. Ancak, ana hedef her zaman aynıdır: Sermaye piyasalarının gelişiminin desteklenmesine ilişkin gerekli önlemlerin alınması, böylece bir yandan yatırımcının korunmasının sağlanması, diğer yandan da ülkedeki mali kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesine katkıda bulunulması. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’nun görevi, Türkiye'deki sermaye piyasalarında adaleti, verimliliği ve saydamlığı sağlamak ve bu piyasaların uluslararası rekabet gücünü artırmak üzere yenilikçi düzenlemeler ve denetim yapmaktır.

 

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu, kanundan aldığı sorumlulukları gerekli özeni göstererek yerine getirmektedir. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu, aşağıdaki alanlarda yetkili ve sorumludur:

 

a) Menkul kıymetler piyasası ile kurumlarını düzenlemek ve denetlemek
b) Sermaye piyasalarının çalışma ilkelerini belirlemek
c) Yatırımcıların hakları ve çıkarlarını korumak

 

www.cmb.gov.tr

 

5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) telekomünikasyon piyasası içindeki faaliyetlerin yasal açıdan düzenlenmesi, uzlaştırılması, denetlenmesi ve bunlarla ilgili onay, izin ve benzeri prosedürlerin uygulanması görevlerini üstlenmiş bulunmaktadır. Kurumun temel sorumlulukları şunlardır:

 

a) Telekomünikasyon alanında gerekli olan planları hazırlamak ve Ulaştırma Bakanlığı’na sunmak
b) Telekomünikasyon alanında kullanılan teknolojilerdeki gelişmeleri üniversiteler ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde izlemek
c) Telekomünikasyon uygulamalarını izlemek, kontrol etmek, incelemek ve değerlendirmek
d) Telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altyapısı ile ilgili olarak imzalanan imtiyaz sözleşmeleri hakkında fikir beyan etmek
e) Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısından faydalanacak olan kullanıcılar ile bunların telekomünikasyon ağları arasındaki kullanımı ile ilgili olarak, diğer operatörler tarafından uygulanacak olan ücret tarifeleri, sözleşme hükümleri ve teknik konulara ilişkin genel esasları tanımlamak
f) Telekomünikasyon unsurlarının temeli olarak kabul edilen performans standartlarını tanımlamak ve bunları hayata geçirmek
g) Tüketici haklarını korumak için gerekli önlemleri almak

 

www.btk.gov.tr

 

6. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

 

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu (TTÜAİDK); tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerle ilgili olarak faaliyet gösterilen alanlarda düzenleyici ve denetleyici sistemler tesis eder. Bu kurulun temel sorumlulukları şunlardır:

 

a) Tütün üretimine yönelik düzenlenme ve denetimlerin yapılması; tütün tohumunun ithal edilmesi için izin verilmesi; tütün ticareti yapmak için gerekli izinlerin çıkarılması; tütün üreticilerinin yazılı sözleşmeler temelinde düzenlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi; resmi ihaleler düzenlemek yoluyla tütün mamulleri alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
b) Tütün işleme tesislerinin kurulması için gerekli izinlerin verilmesi ve bu tesislerdeki imalatın, hareketliliklerin, devir teslimlerinin ve nihai kararların denetlenmesi; tütün stoklarının ve depolarının izlenmesi; tütün depolarının uyumluluğu ile ilgili izinlerin verilmesi
c) Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin denetlenmesi
d) Üretim ve satış izinlerinin yanı sıra tütün mamulleri üretimine yönelik fabrika kurmak için gerekli izinlerin verilmesi
e) Etil alkol, metanol,  damıtılmış alkollü İçecekler ve mayalı alkollü içecekler ile ilgili olarak piyasaları düzenlemek; ülke çapında uygulanacak düzenleme politikaları hazırlamak; AB yönetmelikleri ile uyumlu hale getirmek.

 

www.tapdk.gov.tr

 

7. Özelleştirme İdaresi

 

Özelleştirme İdaresi, yukarıda belirtilen piyasa düzenleyicisi özerk kurumlarla aynı temel niteliklere sahip değildir. Ancak, Türkiye’de özelleştirme faaliyetleri ile ilgili olarak tam sorumluluk üstlenmiş bağımsız bir idari organ olan bu kurum, doğrudan yatırımcılar için son derece büyük bir öneme sahiptir. Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi, Türkiye’deki özelleştirme işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu kurumun temel sorumlulukları şunlardır:

 

a) Hangi şirketlerin özelleştirme kapsamına alınmak için gerekli kriterleri yerine getirdiğine karar vermek
b) İşletmeleri, gerek mali gerekse yasal konularda özelleştirme sürecine hazırlamak
c) Özelleştirme işlemlerinin tamamlanacağı süre sınırlarını tayin etmek
d) Uygun bulunan işletmeler için bir özelleştirme planı hazırlamak
e) Seçilen işletmeler için gerekli özelleştirme yöntemlerini belirlemek
f) Özelleştirme sürecine girmiş bulunan işletmeler için uygulanacak olan orantılı küçültme yöntemlerini belirlemek
g) Özelleştirme sürecine girmiş bulunan işletmelerin faaliyetlerini geçici ya da daimi olarak neticelendirmek
h) Özelleştirme süreci içinde olan şirketlerin olası tasfiye yolları üzerinde karar vermek

 

www.oib.gov.tr