Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni
Oturma İzni
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
Finansmana Erişim
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Yatırım Bölgeleri
Demografi
Düzenleme ve Denetleme Kurumları
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Makroekonomik Göstergeler 

Sıkı bir mali disiplin çerçevesinde uygulanan kararlı para politikaları ve reform ajandası, Türkiye’nin ekonomik programının temel unsurlarını oluşturmaktadır. Söz konusu politikalar, güçlü büyüme rakamları, fiyat istikrarı ve bütçe dengesini de beraberinde getirerek ekonomide dönüşüm kaydedilmesini sağlamıştır.

 

Türkiye, güvenilir makroekonomik politikaların yanı sıra, geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir yapısal dönüşüm programını da uygulamaya devam etmektedir. Diğer ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırıldığında, Türkiye’nin özellikle yapısal ve kurumsal değişiklikleri hızla ve büyük bir başarıyla hayata geçirdiği görülmektedir. Finans sektörünü yeniden yapılandırarak, kamu sektöründe yönetim anlayışını iyileştiren ve iş ortamını geliştiren Türkiye, bu alanlarda büyük mesafe kaydetmiştir.

Uygulanan yapısal reformlar şu amaçları taşımaktadır:

 

 • özel sektörün Türk ekonomisindeki rolünü geliştirmek
 • finans sektörünün etkinliğini ve dayanıklılığını artırmak
 • sosyal güvenlik sistemini daha sağlam bir temele oturtmak

 

Bu reformlar, Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerini güçlendirmiştir. Türkiye aynı zamanda yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip ederek iş ortamını bunlara göre düzenlemektedir. Bu kapsamda, hükümet aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için “Öncelikli Dönüşüm Programı”nı açıklamıştır:

 

 • Kalifiye insanlar, güçlü toplum
 • Yenilikçi üretim, südürülebilir büyüme
 • Yaşanılabilir yerler, sürdürülebilir çevre
 • Kalkınma için uluslararası iş birliği

 

Ekonomik Büyüme

 

Kapsamlı ekonomik reformlarla birlikte uygulanan dinamik ekonomi politikaları neticesinde Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz on yıl boyunca istikrarlı bir büyüme sergilemiştir. Yapısal reformlar ve başarılı makroekonomik politikalar, Türkiye’nin bölgesinde en hızlı büyüyen ekonomiler arasına girmesini sağlamıştır.

 

2005-2015 yılları arasında:

 

 • GSYİH % 45 artarak nominal değerlerde 720 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
 • Yıllık ortalama reel GSYİH artışı % 3,8’dir.
 • Kamu borç stokunun GSYİH içindeki payı % 60’tan % 33’e düşmüştür.
 • Bütçe açığının GSYİH içindeki payı % 10’dan % 0,1’e inmiştir.

 

GSYİH Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (%) - Sabit Fiyatlar

 

 

Kaynak: TÜİK

 

Geçtiğimiz on yılda, gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülkelerden biri Türkiye olmuştur.

 

Yıllık Ortalama Reel GSYİH Büyümesi (%) 2003-2015

 

 

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, Nisan 2016, TÜİK

 

Türkiye ekonomisindeki sürekli büyümeye bağlı olarak ülkenin yaşam standartları da önemli oranda yükselmiştir. Kişi başına düşen milli gelir, 2003 yılında 4.565 ABD doları iken 2015 yılında 9.261 ABD dolarına yükselmiştir. 2003-2015 döneminde satın alma gücü paritesine göre (SAGP) kişi başına düşen milli gelir de iki katına çıkmıştır.

 

Kişi Başına Düşen GSYİH - SAGP (ABD doları)

 

 

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Nisan 2016

 

İhtiyatlı Mali Politikalar

 

Mali disiplin, Türkiye ekonomisinin gösterdiği başarılı makroekonomik performansın temel dayanağını oluşturmaya devam etmektedir. Türkiye’nin merkezi hükümet bütçesi 2015 yılında neredeyse hiç açık vermemiştir.

 

Türkiye, ihtiyatlı mali politikaları neticesinde borç stokunu düşürerek, Avrupa ülkeleri arasında kamu borçlarını azaltan en başarılı ekonomiler arasına girmiştir. Türkiye’nin genel kamu borç stoku oranı, 2004 yılından bu yana, AB Maastricht Kriterleri’nde yer alan % 60 seviyesinin üzerindedir.

 

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (GSYİH - %)

 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2016 

 

Genel Yönetim Borç Stoku (GSYİH - %)

 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Eurostat, 2016 

 

Genel Yönetim Bütçe Dengesi (GSYİH - %)

 

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İlişkiler Genel Müdürlüğü (ECFIN), Eurostat, Maliye Bakanlığı, 2016