Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni
Oturma İzni
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
Finansmana Erişim
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Yatırım Bölgeleri
Demografi
Düzenleme ve Denetleme Kurumları
Altyapı ve Lojistik
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Makroekonomik Göstergeler 

Sıkı bir mali disiplin çerçevesinde uygulanan kararlı politikalar Türkiye’nin ekonomik programının temel unsurları olup, enflasyonun düşmesine bağlı olarak ekonomide hızla büyüme kaydedilmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye, güvenilir makroekonomik politikaların yanı sıra, geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir yapısal dönüşüm programını da uygulamaya devam etmektedir. Diğer ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırıldığında, Türkiye’nin özellikle yapısal ve kurumsal değişiklikleri hızla ve büyük bir başarıyla hayata geçirdiği görülmektedir. Finans sektörünü yeniden yapılandırarak, kamu sektöründe yönetim anlayışını iyileştiren ve iş ortamını geliştiren Türkiye, bu alanlarda büyük mesafe kaydetmiştir.

 

Uygulanan yapısal reformlar şu amaçları taşımaktadır:

 

  • özel sektörün Türk ekonomisindeki rolünü geliştirmek
  • finans sektörünün etkinliğini ve dayanıklılığını artırmak
  • sosyal güvenlik sistemini daha sağlam bir temele oturtmak

 

Bu reformlar, Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerini güçlendirmiştir. Özellikle Türk bankacılık sektörünün gücü, dış darbelere karşı tampon vazifesi görmüştür.

 

Ekonomik Büyüme

 

Kapsamlı ekonomik reformlarla birlikte uygulanan isabetli ekonomi politikaları neticesinde Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz on yıl boyunca istikrarlı bir büyüme sergilemiştir. Kararlı bir şekilde uygulanan yapısal reformlar ve başarılı makroekonomik politikalar, Türkiye’nin bölgesinde en hızlı büyüyen ekonomiler arasına girmesini sağlamıştır.

 

2004-2014 yılları arasında:

 

  • GSYİH % 105 artarak 800 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
  • Yıllık ortalama reel GSYİH artışı % 4,2’dir.
  • Kamu borç stokunun GSYİH içindeki payı % 74’ten % 33,5’e düşmüştür.
  • Bütçe açığının GSYİH içindeki payı % 10’dan % 0,8’e inmiştir.  

 

GSYİH Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (%) - Sabit Fiyatlar

 

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 

Geçtiğimiz on yılda, gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyenlerden biri Türkiye olmuştur.

 

Yıllık Ortalama Reel GSYİH Büyümesi (%) 2003-2014

 

 

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, Nisan 2015, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 

Türkiye ekonomisinin sürekli büyümesine bağlı olarak yaşam standartları da önemli oranda yükselmiştir. Kişi başı GSYİH, 2003 yılında 4.565 ABD doları iken 2014 yılında 10.404 ABD dolarına yükselmiştir.

 

Kişi Başına Düşen GSYİH - Cari Fiyatlar (ABD doları)

 

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 

İhtiyatlı Mali Politikalar

 

Mali disiplin, Türkiye ekonomisinin gösterdiği başarılı makroekonomik performansın temel dayanağını oluşturmaya devam etmektedir.

 

Türkiye, ihtiyatlı mali politikaları neticesinde borç stoklarını düşürerek, Avrupa ülkeleri arasında yönetim borçlarını azaltan en başarılı ekonomiler arasına girmiştir. Türkiye’nin genel yönetim borç stoku oranı, 2004 yılından bu yana AB Maastricht Kriterleri’nde yer alan % 60’ı karşılamaktadır.

 

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (GSYİH - %)

 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2015 


Genel Yönetim Borç Stoku (GSYİH - %)

 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Eurostat, 2015 


Genel Yönetim Bütçe Dengesi (GSYİH - %)

 

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İlişkiler Genel Müdürlüğü (ECFIN), Eurostat, 2015