8.09.2016

Türkiye nitelikli yatırımlar için proje bazlı teşvik sistemini hayata geçiriyor

6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Toplam 82 maddeden oluşan kanun, Türkiye’nin küresel ticaretteki payını arttırmak, arz güvenliğini sağlamak, yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapmaları yönünde teşvik etmek, ve bilgi, teknoloji, ve inovasyon konularında üst sıralara tırmanmak gibi ülkenin uzun vadeli makro hedeflerini desteklemek amacıyla hazırlandı. Kanun kapsamında göze çarpan en önemli madde olan 80.madde, inovatif, teknoloji-yoğun, Ar-Ge odaklı, katma değeri yüksek projelere finansal destek sağlamayı ve bu alanlarda dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Yeni kanun kapsamında desteklenecek projelerin kalkınma planları, yıllık programlar ve Ekonomi Bakanlığı kriterlerine uygun projeler olması gerekiyor. Kanun kapsamında uygulanacak proje bazlı destekler ve muafiyetler şu şekilde:

 

·         Yüzde 100’e varan kurumlar vergisi muafiyeti, yüzde 200’e varan yatırıma katkı oranı ve yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 yıla kadar yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası

 

·         Gelir vergisi stopaj teşviki

 

·         Gümrük vergisi muafiyeti

 

·         Yatırımın Hazine taşınmazı üzerine yapılması halinde 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi

 

·         Yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının bedelsiz devri

 

·         10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanması

 

·         Enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanması

 

·         Sabit yatırımlar için kullanılan krediler için 10 yıla kadar faiz veya karpayı hibe desteği

 

·         Nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesi

 

·         Yatırım tutarının yüzde 49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz edilerek veya yatırımcıya satış yoluyla devredilmesi koşuluyla kamu ortaklığı

 

Kanun kapsamındaki destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, yatırım konusu ürüne süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilecek. Yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla proje bazlı yatırımlara, diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans, tesciller ve diğer yasal ve idari süreçlerle ilgili istisnalar getirilecek. Ayrıca projenin gerekli kıldığı hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımı devlet tarafından yapılacak. Yatırımın devri halinde ise, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, muafiyet ve desteklerden faydalanabiliyor.

Sütun Grafik Görseli